Dodane 1 miesiąc dni temu

Dla naszego Klienta – dużej międzynarodowej firmy z branży infrastrukturalnej poszukujemy:

Kierownik projektu ( Project Manager )

Miejsce pracy: Goleniów ( zachodniopomorskie )

Miejsce pracy: Gustorzyn ( kujawsko-pomorskie )

Wymagania:

• aktualne (ważne) upoważnienie / certyfikat do zarządzania projektami w oparciu o standard PMBOK lub PRINCE2 lub IPMA (lub równoważny). Zamawiający uznaje za równoważne kwalifikacje / świadectwo, którymi są:

1) pokrywające się w zakresie z podanymi uprawnieniami wskazanymi powyżej, ale zbieżność musi dotyczyć domeny merytorycznej wynikającej z roli, do której odnoszą się dane uprawnienia / certyfikat,

2) potwierdzone egzaminem (dotyczy kwalifikacji / certyfikatów, których uzyskanie jest uzależnione od zdania egzaminu). Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w przypadku posiadania upoważnienia / certyfikatu równoważnego z wyżej wymienionymi obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie równoważności wskazanych uprawnień / zaświadczeń. W szczególności Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia odpowiedniego opisu zakresu równoważnych (w ocenie Wykonawcy) praw / zaświadczeń, które umożliwią Zamawiającemu jednoznaczną weryfikację, czy posiadane uprawnienia / świadectwo spełniają ww. wzmiankowany. kryteria równoważności,

• doświadczenie zawodowe zdobyte w ciągu ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do Postępowania, polegające na właściwym i osobistym współudziale przez okres co najmniej 6 miesięcy, na stanowisku kierownika projektu lub zastępcy kierownika projektu, w realizacji co najmniej jednego kontraktu o wartości nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł netto, polegającego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie:

a) tłocznia gazu o minimalnej mocy 1,7 MW lub

b) wysokociśnieniowa stacja benzynowa o wydajności co najmniej 70 000 Nm3 / h, posiadająca co najmniej funkcję dystrybucyjno-pomiarową, lub

c) blok energetyczny o mocy co najmniej 20 MWe wyposażony w turbinę gazową lub parową, lub

d) magazyn gazu, lub

e) kopalnie ropy naftowej, lub

f) kopalnie gazu ziemnego, lub

g) terminal LNG.

Oferujemy:

  • atrakcyjne wynagrodzenie dopasowane do posiadanych umiejętności,
  • zatrudnienie w oparciu o dowolną formę współpracy (umowa o pracę/B2B),
  • stanowisko z potencjałem rozwoju
  • pracę na rzecz najbardziej rozpoznawalnych marek polskich i globalnych
  • długoterminowe i interesujące projekty
  • benefity pozapłacowe
  • dobrą atmosferę pracy oraz spotkania integracyjne
  • możliwość kreowania nowych rozwiązań i implementacji ich w praktyce
  • czynny udział w realizacji projektów infrastrukturalnych, które stanowią część rozwoju systemu przesyłowego stanowiącego o bezpieczeństwie kraju.

Każdy aplikujący kandydat, który będzie miał dostęp do informacji o klauzuli „zastrzeżonej”, powinien posiadać:

– aktualne zezwolenie do pracy z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ​​„Zastrzeżone” lub wyższą

– zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych;

Aplikuj online

Wymagany jest poprawny adres email.
Wymagany jest poprawny numer telefonu.
2020-10-28T13:41:53+01:00