Dodane 1 miesiąc dni temu

Dla naszego Klienta – dużej międzynarodowej firmy z branży infrastrukturalnej poszukujemy::

Kierownik Inwestycji ( Site Manager )

Miejsce pracy: Goleniów ( zachodniopomorskie )

Miejsce pracy: Gustorzyn (kujawsko-pomorskie )

Wymagania:

• uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1186 z późn. Zm.) Oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiednie aktualne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.) lub zamierzających świadczyć – usługi graniczne w rozumieniu przepisów ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorządzie zawodowym architektów i inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1117 z późn. Zm.), Zwanych dalej „Pozwoleniami na budowę” na prowadzenie robót budowlanych bez ograniczeń w specjalność instalatorska w zakresie sieci ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji i urządzeń lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Jeżeli dana osoba posiada pozwolenie na budowę wydane na innej podstawie prawnej niż obecnie obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba ta posiadała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności montażowej w zakresie sieci gazowych ,

• doświadczenie zawodowe zdobyte w ciągu ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do postępowania, doświadczenie zawodowe polegające na właściwym i osobistym współudziale przez okres co najmniej 6 miesięcy, na stanowisku kierownika budowy, przy realizacji co najmniej jeden kontrakt o wartości nie mniejszej niż 10.000.000 zł netto, polegający na budowie, przebudowie lub rozbudowie:

a) tłocznie gazu o mocy min. 1,7 MW lub

b) stacji benzynowej wysokiego ciśnienia o przepustowości nie mniejszej niż 70000 Nm3 / h, posiadającej co najmniej funkcję dystrybucyjno-pomiarową, lub

c) blok energetyczny o mocy co najmniej 20 MWe wyposażony w turbinę gazową lub parową, lub

d) magazyn gazu, lub

e) kopalnie ropy naftowej, lub

f) kopalnie gazu ziemnego, lub

g) terminal LNG.

Oferujemy:

  • atrakcyjne wynagrodzenie dopasowane do posiadanych umiejętności,
  • zatrudnienie w oparciu o dowolną formę współpracy (umowa o pracę/B2B),
  • stanowisko z potencjałem rozwoju
  • pracę na rzecz najbardziej rozpoznawalnych marek polskich i globalnych
  • długoterminowe i interesujące projekty
  • benefity pozapłacowe
  • dobrą atmosferę pracy oraz spotkania integracyjne
  • możliwość kreowania nowych rozwiązań i implementacji ich w praktyce
  • czynny udział w realizacji projektów infrastrukturalnych, które stanowią część rozwoju systemu przesyłowego stanowiącego o bezpieczeństwie kraju.

Każdy aplikujący kandydat, który będzie miał dostęp do informacji o klauzuli „zastrzeżonej”, powinien posiadać:

– aktualne zezwolenie do pracy z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ​​„Zastrzeżone” lub wyższą

– zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych

Aplikuj online

Wymagany jest poprawny adres email.
Wymagany jest poprawny numer telefonu.
2020-10-28T13:41:18+01:00